Du-Prestatiekaart

Het DuMo-rekenmodel brengt de duurzaamheid in combinatie met de monumentale waarde van project in kaart. Op de Du-prestatiekaart staan van al de door het NIBE onderzocht monumenten de duurzaamheidsscore. Op de foto’s van de monumenten onder aan de kaart kunt u klikken om naar het specifieke monument te gaan.

DuMo-Prestatiekaart
Voor meer informatie over de projecten kunt u klikken op de foto’s van de projecten.

Project 1 Stadhuis in Vianen Project 2 Woonhuis De Vergulde Schoe in Middelburg Project 3 Landhuis Pavia in Zeist Project 4 Van Coothhoeve in Boxtel Project 5 Slot Loevestein in Poederroijen Project 6 Het Zeepaert in Dordrecht Project 7 Los hoes 'Groot Bavel' in Enschede Project 8 Kantongerecht in Tiel Project 9 Graansilo Korthals Aaltes in Amsterdam Project 10 Steenfabriek St. Jozef in Schinnen Project 11 Gort- en rijstpellerij Mercurius in Wormer Project 12 Van Nellefabriek in Rotterdam Project 13 Kantoor Oranje-Nassaumijnen in Heerlen Project 14 Mgr. Laurentius Schrijnenhuis in Heerlen Project 15 Huis Hildebrand in Blaricum Project 16 Luchthavengebouw Welschap in Eindhoven Project 17 Groothandelsgebouw in Rotterdam Project 18 Paushuize in Utrecht Project 19 De Balije in De Meern Project 20 Minckelersschool in Hilversum Project 21 Nelly Bodenheimschool in Hilversum Project 22 Rembrandtschool in Hilversum Project 23 Alberdingkh Thijm College in Hilversum Project 24 Godelindeschool in Hilversum Project 25 Praktijkschool De Wissel in Hilversum Project 26 Landhuis Oud Amelisweerd Project 27 Kantoorvilla Het Hoogeland Project 28a Stadhuis in Roermond in Project 29 Potgieterschool in Amsterdam Project 30 Gashouder Westergasfabriek in Amsterdam Project 31 Zuiveringshalwest Westergasfabriek in Amsterdam Project 32 Ketelhuis ammoniak Westergasfabriek in Amsterdam Project 33 Stadsdeelkantoor Westergasfabriek in Amsterdam Project 34 Korfbalclubhuis Westergasfabriek in Amsterdam Project 35 Vianneykerk in Deventer Project 36 Diepenveen in Deventer Project 37 Vlotenhof in Deventer Project 38 Penninckshoek in Deventer Project 39 Mariakerk in Deventer Project 40 Ichtuskerk in Deventer Project 41 Velhorst Project 42 Hackfort Project 43 Kasteel-Oldenaller Project 44 Oranjerie-Oldenaller Project 45 Het-Walien
  •  De groene pijlen geven aan wat de Du-score was voordat het project begon (onder) tot welke Du-score bereikt wordt na uitvoering van de ingrepen.
  • De blauwe pijlen geven de potentiële stijging aan voor gebouwen, waarvoor de geadviseerde ingrepen (nog) niet zijn uitgevoerd. De pijl begint bij de Du-score in de huidige situatie en eindigt bij de potentieel haalbare Du-score, die gehaald zou worden als alle adviezen worden uitgevoerd.
  • De oranje pijlen naar beneden geven aan dat de Du-score van een project voor de verbouwing hoger was dan na de verbouwing. Dit komt bijvoorbeeld voor bij gebouwen die een nieuwe functie krijgen, maar waarbij na de herbestemming niet het hele gebouw in gebruik wordt genomen. Leegstand en gedeeltelijke leegstand tellen namelijk negatief mee in het rekenmodel.
  • Een groene ster geeft aan dat er alleen een Du score bekend is voor de situatie na uitvoering van de ingrepen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebouwen die na een periode van leegstand weer in gebruik worden genomen.
  • De hexagoon geeft aan dat het project zowel voor als na de ingreep de zelfde score bereikt. 

De duurzaamheid van het gebouw wordt ingeschat middels een indicatieve index op basis van GreenCalc+. Het rekenmodel GreenCalc+ is een uitgebreid en goed onderbouwd rekenmodel dat onder meer door de Rijksgebouwendienst (Rgd) wordt gebruikt om de milieu-effecten van (nieuw- en ver-)bouwplannen in hun gebouwenvoorraad te berekenen. Voor het DuMo-instrument is de invoer vereenvoudigd en zijn er enkele aspecten toegevoegd of gewijzigd, omdat deze specifiek zijn voor historische gebouwen. Het resultaat is een indicatieve duurzaamheids-index voor het hele gebouw én
voor de verschillende thema’s (materialen, energie en water) afzonderlijk.
In eerste instantie is de Du-index bepaald van de situatie voor de ingrepen. Aan de hand van deze situatie zijn de effecten van de maatregelen bepaald en de potentiële verbetering voor de duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht. Indien de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd is de pijl groen, indien nog niet al de maatregelen zijn uitgevoerd is de pijl blauw om de potentiële duurzaamheidsscore aan te geven.

Materialen
Voor historische gebouwen, al dan niet beschermd volgens de Monumentenwet, geldt dat zij over het algemeen heel goede scores bereiken voor het thema materialen. Dit komt door de bijzonder lange levensduur van de materialen. De negatieve milieueffecten zijn over het algemeen al afgeschreven en er worden slechts marginale effecten veroorzaakt voor onderhoud en restauraties. Uitzonderingen hierop zijn uitbreidingen, die in principe als nieuwbouw kunnen worden beschouwd, en ingrepen met zeer milieubelastende maatregelen, bijvoorbeeld toevoegingen die uitgevoerd worden met tropisch hardhout uit ongecontroleerde bosbouw.

Energie
Voor het thema energie scoren veruit de meeste historische gebouwen slechter dan nieuwbouwprojecten. Dit komt onder meer omdat in veel gevallen de buitenschil van historische gebouwen niet of nauwelijks geïsoleerd is (vaak zitten er ook ramen met enkele beglazing in), omdat er verouderde installaties aanwezig zijn en omdat er een overmaat aan ruimte aanwezig is (waaronder vaak ook hogere verdiepingen). Ook zijn de installaties vaak verouderd. Op het gebied van energie kunnen monumenten vaak nog veel verbeterd worden.

Water
Het thema water is gericht op drinkwaterbesparing door waterbesparende installaties. Bij veel historische monumenten kunnen maatregelen die in nieuwbouwprojecten tegenwoordig gebruikelik zijn (bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen, toiletten met spoelonderbreking enz.) zonder problemen worden toegepast.

Wilt u meer informatie over de achterliggende theorie, klik dan op de hier.